21 maart Sleepwet Referendum

Weet jij al waar het over gaat?

Op deze website vertelt GeenPeil je over het Sleepwetreferendum van 21 maart. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen kun je stemmen voor of tegen de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017, kortweg de Wiv. Enerzijds krijgt de overheid daarmee betere toegang tot (bekabelde) communicatie in de strijd tegen misdaad en terreurdreiging, anderzijds wordt de digitale data van onschuldige burgers in een zogenaamd ‘sleepwet’ opgevangen en tot drie jaar lang bewaard, waarmee het grondrecht op de privacy in het geding komt. Ook is de aanleg van een DNA databank in de Wiv opgenomen.

Behalve het uiteenzetten van de belangrijkste voor- en nadelen van de Wiv, die hieronder puntsgewijs staan opgesomd, zal GeenPeil je in blogs en nieuwsberichten op de hoogte houden van nieuws en debat rond het referendum over wat voorstanders de Wiv, en tegenstanders de Sleepwet noemen.

Het laatste nieuws

Voordelen van de Wiv 2017

 1. In tijden van toegenomen terreurdreiging zorgt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienten 2017 (Wiv) voor betere en meer uitgebreide toegang tot (bekabelde) communicatiekanalen voor veiligheidsdiensten.
 2. De Wiv 2017 brengt de inlichtingenwet up to date door tap-toegang beter mogelijk te maken en een toezichtcommissie te laten waken over toepassing van taps .
 3. Dankzij verbeterde bevoegdheden kunnen diensten als de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MIVD) in het kader van terreurpreventie beter toezicht houden op propaganda- en communicatiekanalen van bijvoorbeeld radicale moslimgroepen.
 4. Zowel extreemlinks als extreemrechts zijn in opkomst in Nederland. De Wiv zorgt er voor dat de online activiteiten van deze extremen gemonitord kunnen worden om vinger aan de pols te houden.
 5. De Wiv kent ingrijpende gevolgen voor de bevoegdheden van veiligheidsdiensten, maar een toezichtcommissie bewaakt de toepassing van taps en de privacy van (onschuldige) burgers.
 6. Als ‘de diensten’ willen handelen op basis van in het sleepnet opgevangen informatie, hebben zij toestemming nodig van onafhankelijke rechters, die over de rechtmatigheid van de gegevens-afvang beschikken.
 7. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is een zin over de Wiv opgenomen die letterlijk luidt: “Van een sleepnet kan, mag en zal geen sprake zijn.” Dit was een eis van D66, dat zich totdat het in de coalitie plaats nam een scherp criticus van de wet opwierp.
 8. De Senaat heeft ook bedongen dat er na twee jaar een onafhankelijke evaluatie van de Wiv komt. Indien nodig zal de wet op basis van de conclusies van die evaluatie worden aangepast.
 9. Omdat de Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiliheidsdiensten (CTIVD) geen bindende uitspraken kan doen, is een tussenoplossing bedacht in de vorm van de commissie Toetsing Inzet Bevoegdheden (TIB). Die commissie bestaat uit voormalige rechters en oud-AIVD’er Ronald Prins, die bekend is geworden als oprichter van digital securitybedrijf Fox-IT.

Nadelen van de Sleepwet 2017

 1. In de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) is een zogenaamd “sleepnet” ingebouwd om massaal en ongericht online communicatie af te tappen, ook van niet-verdachte burgers.
 2. Deze bevoegdheid schuurt met het grondrecht op privacy, waarin de overheid niet zonder redelijke verdenking ‘achter de voordeur’ van de burger mag komen.
 3. Critici vrezen datalekken en -diefstal wanneer de overheid (gevoelige) persoonlijke informatie van burgers in een sleepnet vangt en buiten de invloed van de burger opslaat. Overheid en ICT is al vaker een slecht huwelijk gebleken – hoe veilig is de data van burgers in overheidshanden?
 4. Bepaalde beroepsgroepen maken zich vanwege de Sleepwet zorgen over hun bronbescherming (journalisten), de bescherming van hun relatie met cliënten (advocaten, vertrouwenspersonen) en de gevolgen voor het (medisch) beroepsgeheim.
 5. Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben. Over wie informatie krijgt, en met welk doel, wordt geen informatie verstrekt.
 6. Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Je telefoon, je computer, zelfs een online Smart-TV of wifi-koelkast.
 7. Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
 8. Toezichthouder CTIVD kan geen bindende uitspraken doen over (wan-) gebruik van de Wiv. Daarom is er een aparte commissie ‘Toetsing Inzet Bevoegdheden’ (TIB) opgezet, maar die bestaat uit door de regering gekozen oud-rechters plus Ronald Prins, ex-AIVD’er en uitgesproken voorstander van de sleepwet. Hoe neutraal is dat toezicht dan?
 9. In het regeerakkoord van dit kabinet staat: ‘van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn.’ Een regeerakkoord is echter slechts een tijdelijke afspraak. Als het kabinet valt, vervalt het regeerakkoord en is er niemand die nog waakt over het sleepnet-aspect. Let ook op het woord ‘willekeurig’: zodra de diensten een ‘niet-willekeurig’ argument hebben, mag het slepen dus gewoon alsnog. En de Wiv is duidelijk: ongericht tappen met een sleepnet is toegestaan volgens de wet, die per 1 mei in gaat.

GeenPeil ziet het als democratische taak om zo veel mogelijk mensen te informeren over het onderwerp van het Sleepwetreferendum, en hen op te roepen om ongeacht hun standpunt voor of tegen de Wiv 2018, hoe dan ook te gaan stemmen op 21 maart. We hanteren de term ‘Sleepwetreferendum’ voor het inspraakmoment op 21 maart, want dat is de meest gangbare term.

De informatiepagina van de referendumcommissie is hier te vinden, de gehele wettekst van de Wiv 2017 vind je daar en op deze website houden we de laatste ontwikkelingen bij in de nieuws-feed.