ANBI-status

Publieksvriendelijke versie beleidsplan t.b.v. aanvraag beschikking ANBI.

Naam

Stichting GeenPeil
Belastingnummer: 8569 77 184
Postbus 59690
1040 LD Amsterdam
E-mail: [email protected]

 

Doelstelling

 1. het stimuleren en ondersteunen van een democratisch proces;
 2. het succesvol organiseren van een referendum door middel van het stimuleren en succesvol maken van diverse initiatieven;
 3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Bestuurssamenstelling (gezamenlijk bevoegd)

E.A.A.M. Nijman
R.E. Kuunders

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting GeenPeil ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefen en van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Stichting GeenPeil heeft geen personeel in dienst.

 

Activiteitenverslag

De activiteiten van Stichting GeenPeil bestaan in 2016 en 2017 uit:

 • Oprichten en registreren van een politieke partij 2.0: een onafhankelijk, democratisch vernieuwingsinitiatief dat niet binnen de gevestigde orde en volgens de spelregels van het establishment gaat meedoen aan het Haagse toneelstukje, maar samen met het Leger des Peils een ledenpartij zal vormen die het systeem van binnenuit gaat vertimmeren, verbouwen én verbeteren.
 • Advies inzake selectie en lijstsamenstelling van kandidaat-volksvertegenwoordigers die namens politieke vereniging GeenPeil in vertegenwoordigende lichamen kunnen worden gekozen.
 • Inrichten en onderhouden van een website voor de politieke vereniging GeenPeil. Deze website is het belangrijkste platform voor debat en er kan gestemd worden over concrete politieke voorstellen. Bij de opzet en inrichting wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de privacy van de deelnemers en aan informatiebeveiliging.
 • Alle kiesgerechtigde inwoners van Nederland verzoeken om op 15 maart 2017 op zichzelf te stemmen.
 • Het opzetten van een webshop voor (promotie)artikelen van GeenPeil.
 • Informatie verstrekken over de werking van de democratie in Nederland, met name waar het gaat om het functioneren van de democratie, partijgedrag, fractiediscipline en stemgedrag.
 • Het continueren van GeenPeil SubsidieVerkenner, waarmee burgers worden ondersteund bij verzoeken om open data inzake de subsidieregisters van gemeenten, e.e.a krachtens de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who).

De activiteiten van Stichting GeenPeil bestonden in 2015 en 2016 uit:

 • Het realiseren van een geldig inleidend verzoek krachtens de Wet raadgevend referendum (Wrr) over het Associatieverdrag met Oekraïne.
 • Het realiseren van een zgn. “teken-app” waarmee digitaal handtekeningen konden worden verzameld voor het referendumverzoek.
 • Het realiseren van een geldig verzoek krachtens de Wrr voor een raadgevend referendum, o.a. door het verzamelen van 427.939 geldige handtekeningen.
 • Het verstrekken van informatie over democratische vernieuwing en referenda, in het bijzonder het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne.
 • Het opzetten van GeenPeil Gemeentewacht, met behulp waarvan inwoners van gemeenten hun gemeenten konden verzoeken om hetzelfde aantal stembureaus als bij andere verkiezingen te plaatsen.
 • Het voeren van bestuursrechtelijke procedures tegen gemeenten, teneinde deze gemeenten ertoe te bewegen hetzelfde aantal stembureaus te openen als bij andere verkiezingen, omdat voor de geldigheid van het referendum de opkomst van zeer groot belang was.
 • Het opzetten en uitvoeren van GeenPeil SubsidieVerkenner, waarmee burgers worden ondersteund bij verzoeken om open data inzake de subsidieregisters van gemeenten, e.e.a krachtens de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who).

Jaarrekening 2016 is naar verwachting 4e week van februari 2017 beschikbaar.